ข่าวจากสำนักอำนวยการ

ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


แบบสำรวจ

เกี่ยวกับเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ?
 

 

 

 หลักสูตรระยะสั้น PDF พิมพ์ อีเมล
     วันและเวลาที่รับสมัคร
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 19.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ - วันหยุดนขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
     หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ)

     ค่าลงทะเบียนเรียน

1. วันจันทร์ - ศุกร์ รอบเช้า /บ่าย /ค่ำ ชม.ละ 10 บาท
2. วันเสาร์ - อาทิตย์                      ชม.ละ 20 บาท
3. คอร์สพิเศษ 6 ชม.                 เหมาจ่าย 500 บาท
4. คอร์สพิเศษ 15 ชม.               เหมาจ่าย 1,200 บาท


    ตารางเวลาเรียน
1. รอบเช้า  ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.
3. รอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.
3. รอบค่ำ   ตั้งแต่เวลา 16.30-20.00 น
4. เต็มวัน   ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.

 รายวิชาที่เปิดสอนรอบวันจันทร์-ศุกร์
 ที่ ชื่อวิชา จำนวน
ชั่วโมง
 เวลาเรียน วันที่เปิดเรียนจำนวน
ผู้เรียน
 ค่าสมัคร ค่ากิจกรรมรวมเป็นเงิน
 1เสริมสวยสตรี300
รอบเช้า  3,010
 3003,310
 2เสริมสวยสตรี300รอบบ่าย
  3,025 3003,325
 3ตัดผมชาย300 เต็มวัน  3,025 3003,325
 4ตัดผมชาย300รอบบ่าย  3,025
 3003,325
 5อาหารไทยและขนมไทย
150เต็มวัน
  3,025 3003,325
6
อาหารไทยและขนมไทย150รอบบ่าย  3,025 3003,325
7
เสื้อเบื้องต้นและกระโปรงเบื้อต้น150รอบเช้า  3,025
 3003,325
8
เสื้อเบื้องต้นและกระโปรงเบื้อต้น150รอบบ่าย
  3,010
 3003,310
9
ขนมอบ
300รอบเช้า
  3,025
 3003,325
10
ขนมอบ
300 รอบบ่าย  3,010
 3003,310
11
ขนมอบ
300รอบค่ำ
  3,025
 3003,325
 12ขับร้อง
75รอบค่ำ  1,510
300
1,810

 

 รายวิชาที่เปิดสอนรอบวันอาทิตย์
 ที่ ชื่อวิชา จำนวน
ชั่วโมง
 เวลาเรียน วันที่เปิดเรียนจำนวน
ผู้เรียน
 ค่าสมัคร ค่ากิจกรรมรวมเป็นเงิน
 1ช่างซ่อมโทรทัศน์สี150
 เต็มวัน  3,010
 3003,310
 2ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
และช่างซ่อมตู้เย็น
150 เต็มวัน  3,025 3003,325
 3ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
และรถจักรยานยนต์
150 เต็มวัน  3,025 3003,325
 4นวดแผนไทย150 เต็มวัน  3,025
 3003,325
 5เค้กและการแต่งหน้าเค้ก150เต็มวัน
  3,025 3003,325
6
เสื้อเบื้องต้นและกระโปรงเบื้องต้น150เต็มวัน
  3,025 3003,325
7
ขนมอบ 150เต็มวัน
  3,025
 3003,325
8
ตัดผมชาย 150เต็มวัน
  3,010
 3003,310
9
เสริมสวยสตรี 150เต็มวัน
  3,025
 3003,325
10
การจัดดอกไม้ 150 เต็มวัน  3,010
 3003,310
11
อาหารไทยและขนมไทย 150เต็มวัน
  3,025
 3003,325
 12ช่างซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์75 เต็มวัน  1,510
300
1,810
 13นวดฝ่าเท้าพื้นฐาน75เต็มวัน
  1,510 3001,810
 14โปรแกรม Word75เต็มวัน
  1,510
 3001,810
 15โปรแกรม Excel75เต็มวัน
  1,510
 3001,810
 16โปรแกรม Power Point75เต็มวัน
  1,510
 3001,810
 17ดนตรีสาก75
เต็มวัน  1,510
 3001,810
18
เครื่องดื่ม75เต็มวัน
  1,510
 3001,810
 19สนทนาภาษาอังกฤษ60รอบเช้า  1,210
 3001,510
 20สนทนาภาษาอังกฤษ60รอบบ่าย
  1,210
 3001,510
 21ภาษาญี่ปุ่น40
รอบเช้า
  810
 3001,110
 22ภาษาญี่ปุ่น40 รอบบ่าย  810
 3001,110
23
อาหารญี่ปุ่น30เต็มวัน
  610 300 910
 

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ

ASEAN Economic Community : AEC

 


 
 
 
 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วช.อย.

 
  ข้อมูลโครงการ
  โครงสร้างการบริหาร
  แผนการดำเนินงาน
  โครงการและกิจกรรม
  ผลงาน
  คู่มือศูนย์บ่มเพาะ ฯ