ASEAN Economic Community : AEC

 

 

 

 

ตรวจสอบยอดนักศึกษาลงทะเบียนเรียน หลักสูตรระยะสั้น  : [10 ก.พ. 58]
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ >> 2555 ,>> 2556 ,>> 2557
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2552 - 2556  >> รายละเอียดคลิกที่นี่
เผยแพร่มาตรการประหยัดพลังงาน >>ปี2554,>>ปี2555,>>ปี 2556,>>ปี2557
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาคมสถานศึกษา  >> รายละเอียดคลิกที่นี่
เผยแพร่การรายงานประกันคุณภาพภายใน  ปี 2552, ปี 2553, ปี 2554, ปี 2555, ปี 2556  >> รูปภาพคลิกที่นี่
แผนการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน  >> รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557


  แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่เข้าใหม่และลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลที่ www.v-cop.net ให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้ บราวเซอร์ IE (Internet Explorer) นศ.สามารถขอ username และpassword เพื่อเข้าระบบที่ครูที่ปรึกษาหรืองานศูนย์ข้อมูลฯ
วิธีการกรอกข้อมูล V-cop
คู่มือรายละเอียดเมนู/หัวข้อในเว็บไซด์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.net) >> คลิ๊กที่นี่ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 บทที่ 1
แจ้งครูผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เตรียมความพร้อมในการส่งแผนการจัดการเรียนรู้
(ฉบับสมบูรณ์)และ Course outline
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2556 <<คลิกที่นี่O 
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้กระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา 2556 โดย อาจารย์รัชนี  นครไทยภูมิ ตำแหน่ง ครู คศ.3
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2555
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้กระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 และ 2/2555 โดย อาจารย์รัชนี  นครไทยภูมิ ตำแหน่ง ครู คศ.3
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา >> คลิกที่นี่
การประเมินบุคลากรในด้านการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติตน  >> คลิกที่นี่  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบปะปา ประจำปีงบประมาณ 2558
:[13 ม.ค. 58]
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
    ปร.4   ปร.5
    แบบปรับปรุงห้องปะปา
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมประจำปีงบประมาณ 2558
:[9 ม.ค. 58]
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
    ปร.4   ปร.5
    แบบปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา :[3 ธ.ค. 57]
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
    สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2558
    สอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านตรวจการสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน :[1 ธ.ค. 57]
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
    สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2558
    สอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2558
 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงปม. 2558 :[9 พ.ย. 57]
     ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ       คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
     เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2    
    
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ       คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลางจัดจ้างงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ปีงปม. 2558 :[9 พ.ย. 57]
     งานปรับปรุงอาคาร          ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
                                          ปร.4   ปร.5
                                          แบบรูปรายการเลขที่ 1/2558
     งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
                                          ปร.4   ปร.5
                                          แบบรูปรายการเลขที่ 2/2558  ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงปม.2558 : [20 พ.ย. 57]
  ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง (ครูพิเศษ) :[19 ต.ค. 57]
  
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ : [8 ต.ค. 57]
  
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ(ตำแหน่งครู)
[19 ก.ย. 57]

 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมการอบรมภาวะผู้นำ รุ่นที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ก.พ. ๕๘

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงาน(MOU)

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยฯ นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ "จุกน้ำปลากันเลอะ"ร่วมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปี๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 
สิ่งประดิษฐ์ "จุกน้ำปลากันเลอะ" ได้รับรางวัลเกียรติยศ "Hornor Awards"

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรม พุทธรักษาเกมส์ ลานกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยฯ จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 12

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ

รับสมัครนักเรียนออน์ไลน์/คลังข้อมูล

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้93
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้432
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้525
mod_vvisit_counterเดือนนี้893
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด20369
อัพเดท : 8 มกราคม 2558

ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจ

เกี่ยวกับเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ?